Data Protection

Bevezetés

 

A HAMECO Trading Kft. a GDPR  EU 2016/679 adatvédelmi rendeletében foglaltak szerint, mint Adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) folytatja tevékenységét, betartva a rendelet e tevékenységre vonatkozó előírásait.

Az Adatkezelő adatai: cím: 2112 Veresegyház, Lisznyay Szabó Gábor u. 1.. adószám: 26299035-2-41, cégjegyzékszám: 01-09 730191. Tel: +3620 230 8107, e-mail: hameco@hameco.hu

A jelen szabályzat célja, hogy a Adatkezelő biztosítsa, hogy az Érintett személyes adatai a rögzítés, kezelés és tárolás során ne sérüljenek, azok illetéktelen birtokába ne kerülhessenek.

Az Adatkezelő tevékenysége során a hu.hameco.eu honlapra látogatók a honlapon a kompatibilitás ellenőrző űrlapját, ajánlatkérő űrlapját, ingyenes teszt igénylőlapját illetve kapcsolat felvételi űrlapját kitöltők, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli, de külön adatbázisban nem tárolja, a megadott adatok kizárólag az adatlap kitöltésével generált, a kitöltő, valamint a hameco@hameco.hu mailboxába érkezett üzenetben találhatók meg. Az Adatkezelő a mailboxba érkezett levelek tartalmából adatbázis nem épít.

 Adatkezelési tudnivalók

 Kezelt adatok köre

 Az Adatkezelő a hu.hameco.eu oldalon az alábbi Érintett adatokat kezeli

  Kapcsolatfelvételi. ajánlatkérő, ingyenes teszt igénylő illetve kompatibilitás ellenőrző űrlap kitöltése során kezelt személyes adatok:

 - név, cégnév

- e-mail cím

- telefonszám

- alközpont gyártója (csak a kompatibilitás ellenőrző és ingyenes teszt igénylő űrlapnál)

- telefonkészülék típusa (csak a kompatibilitás ellenőrző és ingyenes teszt igénylő űrlapnál)

Technikai adatok

 Cookie

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” - egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat - tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. A weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

(Forrás): http://www.4ig.hu/Kapcsolat/Google_Analytics_es_Cookie_tajekoztato.html

 JOGALAP

 Az adatkezelésre a hu.hameco.eu internetes oldalon (a továbbiakban: weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az weboldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerülnek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a szerviz hibabejelentő adatlap kért adatok önkéntes megadásakor adja meg.

ADATKEZELÉS CÉLJA

 Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatás teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele érdekében kéri be.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 Az űrlapok kitöltése során megadott személyes adatokat az Adatezelő külön adatbázisban nem tárolja, a megadott adatok kizárólag az adatlap kitöltésével generált, a kitöltő, valamint a hameco@hameco.hu mailboxába érkezett üzenetben találhatók meg. Az Adatkezelő a mailboxba érkezett levelek tartalmából adatbázis nem épít. Az űrlapok kitöltése során megadott személyes adatok Érintett általi törlésére, valamint az Adatkezelő általi törlésére bármikor sor kerülhet sor.

 ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

 Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

 Adatfeldolgozók és címzettek megnevezése:

 

Számkör Bt.

IT support

Vilmányi Gergő E.V:

weboldal karbantartás

Adószabászat

könyvelés

DPD, GLS, 

fuvarozás

Pana-kábel Kft.

hameco disztribúció

 

 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbít, és csak hatósági megkeresések esetén ad ki.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adat továbbítás jogalapjáról és címzettjéről. az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintett Ügyfelek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: HAMECO Trading Kft. 2112 Veresegyház, Lisznyay Szabó Gábor u. 1.
E-mail: hameco@hameco.hu, Telefon +36 20 230 8107

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az Érintett az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a webshop használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

HÍRLEVÉL

A weboldal nem rendelkezik hírlevél küldő funkcióval.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő rendszere az Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot módosítsa.

Készült: Budapesten 2019. május 18-án, módosítva 2020. március 8-án.